• Βερανζέρου 48, Αθήνα, Τ.Κ.:10438
 • Α.Φ.Μ.: 998146360

Το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ.) ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/3-6-53). Το έτος 2008, με τον Ν.3655/2008, συστάθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) υπό μορφή Ν.Π.Δ.Δ., στον Κλάδο Πρόνοιας του οποίου εντάχθηκε και το π. Ε.Τ.Υ.Π.Σ., ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ.).

Με τον ν.4760/11-12-2020 το Ταμείο μετονομάζεται σε Ταμείο Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) και η χορήγηση των πάσης φύσεως παροχών που αφορούν τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ., πραγματοποιείται από το Τμήμα Παροχών Ασφαλισμένων Π.Σ. της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Ταμείου

Σκοπός του Τομέα είναι:

 • Η χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων στους εξερχομένους της Υπηρεσίας μετόχους και σε περίπτωση θανάτου τους, στις οικογένειες ή κληρονόμους αυτών.
 • Η επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών εντόκως στους μη δικαιούμενους εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος.
 • Η χορήγηση προσωπικών δανείων στους εν ενεργεία μετόχους, ύστερα από ετήσια αποδέσμευση του προϋπολογισμένου κονδυλίου από τον Αναπληρωτή Υπουργό εσωτερικών.

Μέτοχοι του Τομέα

Μέτοχοι του Τομέα καθίστανται υποχρεωτικά όλοι οι μόνιμοι Υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος, από την ημερομηνία δημοσίευσης του προαναφερόμενου Ν.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφ εξής, πλην των Π.Π.Υ οι οποίοι ασφαλίζονται προαιρετικά.

Πόροι του Τομέα

Οι πόροι του Τ.Π.Υ.Π.Σ. προέρχονται από:

 • Τόκους Δανείων.
 • Τόκους Τραπεζών.
 • Ποσοστό 30% επί του ετήσιου κέρδους του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος .
 • Κρατήσεις νεοδιορισθέντα υπαλλήλου σε ποσό ίσο με το ήμισυ του βασικού μηνιαίου μισθού υπολογιζόμενο σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις.
 • Κρατήσεις στη διαφορά του βασικού μισθού ενός Μηνός λόγω προαγωγής, απονομής μισθού ανώτερου βαθμού ή οικονομικής διαβάθμισης.
 • Μηνιαίες Ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες διαφοροποιούνται για τους ενστόλους Μετόχους του Τομέα και τους Πολιτικούς Υπαλλήλους, με αντίστοιχη διαφοροποίηση στις παροχές, ως εξής:

Α. ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Παλαιοί Ασφαλισμένοι), με ασφαλιστική εισφορά 4,5% επί του Β.Μ και του επιδόματος οικογενειακής παροχής.

Στους από 1-1-1993 και εντεύθεν ασφαλισμένους σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Νέοι Ασφαλισμένοι), η ασφαλιστική εισφορά είναι 4% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών πλην της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 155 του Ν.4472/2017.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Παλαιοί Ασφαλισμένοι), με ασφαλιστική εισφορά 5% επί του Β.Μ., χρόνου υπηρεσίας και του επιδόματος οικογενειακής παροχής.

Στους από 1-1-1993 και εντεύθεν ασφαλισμένους σε Φορέα Κύριας Ασφάλισης (Νέοι Ασφαλισμένοι), η ασφαλιστική εισφορά είναι 4% επί όλων των αποδοχών και των Δώρων - Επιδομάτων Αδείας για όσο διάστημα χορηγούνταν.

Δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος

 • Η εφάπαξ παροχή απονέμεται σε όσους ασφαλισμένους στον Τομέα εξέλθουν από το Πυροσβεστικό Σώμα και εφόσον δικαιωθούν κύριας σύνταξης ή προκαταβολής αυτής και έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη ασφάλισης. Εφόσον για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος γίνει χρήση της απόφασης προκαταβολής κύριας σύνταξης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι στην πράξη απονομής αυτής, να προκύπτει ρητά η ουσιαστική κρίση περί συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
 • Οι ασφαλισμένοι του Τ.Π.Υ.Π.Σ., οι οποίο τελούν σε κατάσταση μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 330/1947 (Α' 84) και του ν. 875/1979 (Α' 50), όταν συμπληρώσουν είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στον Τομέα, ή καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους, δύνανται ύστερα από αίτηση τους να λάβουν εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για το χρονικό διάστημα ασφάλισης από ενάρξεως αυτής, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με την υποβολή της αίτησης, που κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και στο Τμήμα Αποδοχών και Ασφάλισης αυτής, διακόπτεται οριστικά η μετοχική σχέση των ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής και παύει για αυτούς κάθε υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 • Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, του φορέα κύριας ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 35 του ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4670/28-2-2020.

Α. Θάνατος στην ενέργεια.
Σε περίπτωση ασφαλισμένου ο οποίος δεν είχε αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής είναι:

 1. Ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
 2. Εάν δεν υπάρχουν οι ανωτέρω, οι γονείς και τα αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
 3. Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Β. Θάνατος μετά την διαγραφή του από το Σώμα
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε πριν, είτε μετά από την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

Δικαιούχοι Επιστροφής Εισφορών
Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ. μετά την αποχώρηση τους από την υπη­ρεσία ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους (παρ. 3β του άρθρου 35 του ν.4387/2016, όπως τροπ. με τον ν.4670/28-2-2020), επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η ο ποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης.

Υπολογισμός Εφάπαξ χρηματικού Βοηθήματος.
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 όπως ισχύει, το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται ως εξής:
Για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης πριν και μετά την 1-1-2015 και υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1.1.2015, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων και προκύπτει από τον τύπο της παρ. 4γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016.

Α’ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ

Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2014 θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις κατωτέρω οικείες καταστατικές διατάξεις του Τομέα ως εξής:

Α1. ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Για παλιούς ασφαλισμένους (με πρώτη ασφάλιση σε Φ.Κ.Α. έως 31-12-1992)
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που λαμβάνουν οι ένστολοι ασφαλισμένοι του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), οι οποίοι έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του αθροίσματος του μέσου μηνιαίου βασικού μισθού των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών μέχρι την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους και της οικογενειακής σταθεράς, επί τα έτη ασφάλισης έως την 31-12-2014, ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

 

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = (Μέσος Όρος Β.Μ. τελευταίου 12μήνου + Οικ. Σταθ.) x 65% x Ε.Α. (έως 31-12-2014)

Όπου: Β.Μ.=Βασικός Μισθός, Οικ.Σταθ.=Οικογενειακή Σταθερά, Ε.Α.= Έτη Ασφάλισης.

Η οικογενειακή σταθερά ορίζεται στο ποσό των 70,00 ευρώ και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, με την προϋπόθεση να έχουν διενεργηθεί οι προβλεπόμενες κρατήσεις επί της οικογενειακής παροχής, για τουλάχιστον τρία (3) έτη.

 

Για νέους ασφαλισμένους (με πρώτη ασφάλιση σε Φ.Κ.Α. από 1-1-1993)
Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα των ένστολων ασφαλισμένων του Τ.Π.Υ.Π.Σ., που έχουν ασφαλιστεί σε κύριο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την 1-1-1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι) και εξέρχονται από το Πυροσβεστικό Σώμα λόγω συνταξιοδοτήσεως, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις απονομής εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ασφάλισης τους μέχρι την 31.12.2014, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μέσου όρου των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών που λάμβανε ο ασφαλισμένος τα τελευταία πέντε (5) έτη έως την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης τους, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2014 (στις συντάξιμες αποδοχές δεν συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017), ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

 

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ = Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών x 65% x Έτη Ασφάλισης (έως 31-12-2014)

Όπου: Μ.Ο. Συντάξιμων Αποδοχών = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας μέχρι την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές κρατήσεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017.

 

Α2. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Για παλιούς ασφαλισμένους (με πρώτη ασφάλιση σε Φ.Κ.Α. έως 31-12-1992)
Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο του μέσου όρου του τελευταίου 12μήνου, πριν την αποχώρηση του μετόχου από την υπηρεσία (ημερομηνία διαγραφής), του αθροίσματος του βασικού μισθού,του επιδόματος χρόνου υπηρεσίαςκαι της οικογενειακής παροχής που λαμβάνει, επί το συντελεστή 65%, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014. Το ποσό που προκύπτει από τον προηγούμενο υπολογισμό προσαυξάνεται κατά 3% (παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2492/53 (ΦΕΚ 201/53) του καταστατικού του Ταμείου, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12του Π.Δ. 53 (ΦΕΚ 53 τ.Α/22-3-99), ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

 

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ =Μέσος Όρος Αποδοχών (Β.Μ.+Ε.Χ.Υ.+Ο.Ε.) τελευταίου 12μήνου x 65% x Έτη Ασφάλισης Χ 1,03

Όπου: Β.Μ.= Βασικός Μισθός, Ε.Χ.Υ.= Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας, Ο.Ε.= Οικογενειακό Επίδομα

 

Για νέους ασφαλισμένους (με πρώτη ασφάλιση σε Φ.Κ.Α. από 1-1-1993)
Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο του μέσου όρου του των συντάξιμων αποδοχών, που έλαβε ο σφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης (έτους διαγραφής), οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, επί το συντελεστή 70%, επί τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014 (άρθρα 37 και 38 Ν. 2084/92), ήτοι εφαρμόζεται ο τύπος:

 

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ =Συντάξιμες Αποδοχές x 70% x Έτη Ασφάλισης μέχρι την 31-12-2014

Όπου: Συντάξιμες Αποδοχές = Μέσος Όρος των μηνιαίων αποδοχών της τελευταίας πενταετίας, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

 

Β’ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ

Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από την 1.1.2015 και εφεξής θα υπολογίζεται σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά τον προαναφερόμενο μαθηματικό τύπο της παρ. 4γ του άρθρου 35 του ν.4387/2016.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΦΑΠΑΞ

Το συνολικό δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα του μετόχου είναι ίσο με Α’ ΤΜΗΜΑ + Β’ ΤΜΗΜΑ

Υπολογισμός χρόνου ασφάλισης
Σχετικά με το χρόνο ασφάλισης των μετόχων του Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., για τον υπολογισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, λαμβάνεται υπόψιν όλος ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
Επιπλέον χρόνος πλήρους έτους ασφάλισης, υπολογίζεται σε ακέραιους μήνες, συνυπολογιζόμενου του τελευταίου μήνα ως ακέραιου, εφόσον υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

Δικαιολογητικά χορήγησης Παροχών Τ.Π.Υ.Π.Σ.

Αιτήσεις - Εγκύκλιος Δικαιολογητικών Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων και Επιστροφής Εισφορών

Για να δείτε τις Αιτήσεις και τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Χορήγηση Εφάπαξ Βοηθημάτων και Επιστροφής Εισφορών πατήστε εδώ

Αιτήσεις - Εγκύκλιος Δανείων

Για να δείτε τις Αιτήσεις και την Εγκύκλιο των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Χορήγησης Δανείων πατήστε εδώ

Eνημερωτικό Σημείωμα στους δικαιούχους ΕΦΑΠΑΞ